www.splecka.itl.pl

 
 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lecce

"Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do Ojczyzny, do kultury domowej, rodzinnej i narodowej. I musi wychowywać w tym duchu..."

Kardynał Stefan Wyszyński

Strona główna
 

O SZKOLE

Historia szkoły
Nauczyciele
Samorząd Uczniowski
Patron
100-lecie szkoły
Informacje
Kalendarz imprez
UczniowieZ ŻYCIA SZKOŁY

 

Absolwenci
Kalendarz roku szkolnego

 

KONTAKT


splec@splecka.itl.pl 

 

Sprawozdanie z projektu

 

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Błażowa”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W Szkole Podstawowej w Lecce projektem zostało objętych 17 uczniów klas I-III, poprzez następujące formy wsparcia:

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze;

Zajęcia dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej.

Każdy rodzaj zajęć realizowany jest w wymiarze 35 godzin, zgodnie z harmonogramem. 

Harmonogram:

Poniedziałek:

        Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

        Zajęcia dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej.

Wtorek:

        Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

        Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Środa:

        Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

        Zajęcia dla uczniów uzdolnionych rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

Czwartek:

        Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

        Zajęcia dla uczniów z gimnastyki korekcyjnej.

Piątek:

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze;

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Zajęcia odbywają się codziennie od godz. 12.40 do 13.25.